Over vervoerspuntgouda

Vrijwilligersorganisatie, geen winstoogmerk

VervoersPuntGouda is een zelfstandige stichting, zonder winstoogmerk, opgezet en beheerd door vrijwilligers.

 

Doelstelling

Onze doelstelling is om goed, goedkoop en gezellig vervoer mogelijk te maken voor senior bewoners van Gouda, die vanwege verschillende redenen onvoldoende geholpen zijn met bestaande vormen van vervoer.

 

Partners en relaties

VervoersPuntGouda werkt zo veel mogelijk samen met de zorg en welzijnsinstellingen in de stad. Dat zijn vooral de Sociale Teams in de stad.logo_SociaalTeam-120px

Voor meer informatie zie http://www.sociaalteamgouda.nl/.

 

Het onderhoud van de bussen wordt verzorgd door http://www.vanlooncarservice.nl/view/1/Home.html .werkplaats(1)

 

 

 

De accountant van VervoersPuntGouda is http://hogebrugaccountants.nl/bedrijfspand-hogebrug-accountants

 

 

 

Ons vervoer

Op dit moment hebben wij de beschikking over twee Renaultbussen. Deze bussen hebben dienst gedaan bij een andere vrijwilligersorganisatie en zijn zeer geschikt voor onze doelgroep. Er is een instap en uitstap trede die automatisch uitschuift als de deur opengaat. Er is ook een handstang in het midden, zodat in- en Eerste bus voor VervoersPuntGoudauitstappen eenvoudig gaat. Binnen is er plaats voor zeven passagiers, die ruim kunnen zitten. De bus is verder voorzien van camera’s opzij en achter, zodat de chauffeur en begeleider goed zicht hebben op wat er rond de bus gebeurt.

Nieuwe bus vervoerspuntgouda a

 

Algemene Voorwaarden

Indien u gebruik maakt van de vervoersdiensten gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en beschikbaar in de bus of op aanvraag.

 

Suggesties

Suggesties voor verbetering van onze dienstverlening stellen wij zeer op prijs. Dat kan via de Telefoon Centrale, via de mail of in een persoonlijk gesprek.

 

Klachten

Indien u niet tevreden bent over de dienstverlening, dan dient u een klacht binnen een maand na dato schriftelijk en aangetekend bij ons in te dienen. Daarin dient in ieder geval te zijn omschreven: datum van het voorval, welke type dienst werd gebruikt, wat is de precieze klacht, is nadeel ondervonden en zo ja van welke aard is deze, op welke manier dient het probleem te worden opgelost en uiteraard uw (adres)gegevens. U krijgt binnen een maand een reactie van ons. Dat kan zijn een inhoudelijke reactie dan wel een uitnodiging om in een nader overleg de kwestie te bespreken. In voorkomende gevallen kunnen wij externe begeleiders en deskundigen inschakelen om te komen tot een weloverwogen oordeel.

 

Privacy

Wij hechten aan privacy. Persoonlijke gegevens van passagiers en vrijwilligers worden vertrouwelijk behandeld en nimmer aan derden verstrekt.

 

Contactgegevens

Stichting VervoersPuntGouda
p/a wijkcentrum De Buurtstee
Gildenburg 1, 2804 VJ Gouda
Website: www.vervoerspuntgouda.nl
Website’s: www.bloemendaalplaswijck.nl en www.wijkteamplaswijck.nl en www.huttenbouwdorpnoorderhout.nl

TelefoonCentrale 06 514 33 031
Telefoon Bestuur 06 239 56 999
Twitter: via wtplaswijck
Facebook: via wijkteamplaswijckgouda
Kamer van Koophandel Nummer 63834693

Financieel

De ondersteuning bij het financieel beheer wordt verzorgd door Hogebrug Accountants, Groen van Prinsterersingel 43, 2805 TD Gouda, telefoon 0182 74 80 20. Daarnaast is er een Financiële Commissie.
bedrijfspand-hogebrug-accountants

http://hogebrugaccountants.nl/

 

Jaarverslagen

Er zijn nog geen jaarverslagen.

 

Bestuur en organisatie

Om de operationele zaken adequaat te organiseren, om de vrijwilligers zo goed mogelijk te ondersteunen en om de contacten met de relaties, zorg- en welzijnsinstellingen, sponsors, overheden regelmatig te onderhouden zijn er binnen VervoersPuntGouda naast het bestuur verschillende commissies benoemd. Dat zijn momenteel:

  • Bestuurscommissie
  • Technische Dienst
  • Chauffeurs & Begeleiders
  • Centralisten
  • ICT
  • Financien

 

Stichting Wijkteam Plaswijck

Stichting VervoersPuntGouda is een zusterstichting van en financieel ondersteund door Stichting Wijkteam Plaswijck .