Organisatie

Vrijwilligersorganisatie, geen winstoogmerk

VervoersPuntGouda is een zelfstandige stichting, zonder winstoogmerk, opgezet en beheerd door vrijwilligers.

 

Doelstelling

Onze doelstelling is om goed en betaalbaar maatwerk vervoer mogelijk te maken voor senior bewoners van Gouda, die vanwege verschillende redenen onvoldoende geholpen zijn met bestaande vormen van vervoer.

 

Bestuur en organisatie

Om de operationele zaken adequaat te organiseren, om de vrijwilligers zo goed mogelijk te ondersteunen en om de contacten met de relaties, zorg- en welzijnsinstellingen, sponsors en overheden te onderhouden zijn er binnen VervoersPuntGouda verschillende commissies benoemd. Dat zijn momenteel de Bestuurscommissie, de Commissie Chauffeurs & Begeleiders, de Planningscommissie, de ICT commissie en de Technische Dienst.

 

Algemene Voorwaarden

Indien u gebruik maakt van de vervoersdiensten gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en beschikbaar in de bus of op aanvraag.

 

Suggesties

Suggesties voor verbetering van onze dienstverlening stellen wij zeer op prijs. Dat kan via de Telefoon Centrale, via de mail of in een persoonlijk gesprek.

 

Klachten

Indien u niet tevreden bent over de dienstverlening, dan dient u een klacht binnen een maand na dato schriftelijk en aangetekend bij ons in te dienen. Daarin dient in ieder geval te zijn omschreven: datum van het voorval, welke type dienst werd gebruikt, wat is de precieze klacht, is nadeel ondervonden en zo ja van welke aard is deze, op welke manier dient het probleem te worden opgelost en uiteraard uw (adres)gegevens. U krijgt binnen een maand een reactie van ons. Dat kan zijn een inhoudelijke reactie dan wel een uitnodiging om in een nader overleg de kwestie te bespreken. In voorkomende gevallen kunnen wij externe begeleiders en deskundigen inschakelen om te komen tot een weloverwogen oordeel.