Jaarverslag

VervoersPuntGouda in 2019: met vijftig vrijwilligers vervoer op maat verzorgd voor dertienduizend reizigers

Vorig jaar heeft stichting VervoersPuntGouda een druk maar goed jaar gekend. Er zijn zeer veel mensen vervoerd die vrijwel allemaal meer dan tevreden waren over het maatwerkvervoer.

In totaal zijn er met twee Mercedes busjes en één Volkswagen Caddy in totaal 9.054 ritten gereden. Dat zijn gemiddeld 750 ritten per maand. Daarbij zijn er in totaal 12.868 personen vervoerd. Dat is gemiddeld meer dan 1.000 personen per maand. Hierdoor was er opnieuw sprake van een forse stijging van het vervoer.

In totaal is vorig jaar 106.000 kilometer gereden. Ook was er een toename van het vervoer van minder mobiele cliënten van zorg- en welzijnsinstellingen. De tevredenheid van klanten blijft hoog. Belangrijk was vooral dat het aantal klachten over het gehele jaar gelukkig beperkt bleef tot vijf, wat gezien het totaal aantal ritten miniem is. Gelukkig dus blijft VervoersPuntGouda voorzien in een maatschappelijke behoefte, een positief signaal natuurlijk. Nadeel van de sterke groei is echter, dat we steeds vaker tegen de grenzen van onze capaciteit aanlopen. We doen ons best om vooral de vaste klanten toch zo veel mogelijk van dienst te zijn.

Belangrijk was, is en blijft het concept namelijk 1) vriendelijk zijn, 2) op tijd komen, 3) ritten reserveren op tijdsafspraak, 4) betaalbare tarieven en 5) rijden van-deur-tot-deur dus zonder omwegen en zonder eerst nog andere mensen op te halen. Dit spreekt vooral de senioren doelgroep duidelijk aan.

Deskundigen wijzen er al enige tijd op, dat dit type maatwerkvervoer de toekomst heeft en dat vaste lijnen met vaste tijden en vaste haltes gaandeweg minder zullen voorkomen, zeker buiten de spits.

Het jaar 2019 was het vierde jaar dat VervoersPuntGouda actief was. Het vervoer is bedoeld voor iedereen die (tijdelijk) niet de beschikking heeft over eigen vervoer. Wij rijden ook de relatief korte ritten, zoals naar het Groene Hart Ziekenhuis, de huisarts, de kapper, om boodschappen te doen en voor bijvoorbeeld bezoek. VervoersPuntGouda verzorgt het maatwerkvervoer inmiddels naar en van de omliggende gemeenten, hoewel het merendeel van de ritten binnen de gemeentegrenzen van Gouda plaatsvindt.

De stichting rijdt nu met drie eigen busjes / auto’s. Positief was het effect van de vervanging van de twee oude bussen door nieuwere en betere (tweedehands) Mercedes bussen. Ook de aankoop van een extra auto, een Volkswagen Caddy, heeft duidelijk bijgedragen aan de service: deze auto is populair bij zowel klanten als vrijwilligers. Bijkomend voordeel was ook dat de onderhouds- en reparatiekosten relatief veel lager uitkwamen. Daardoor kon de stichting -eindelijk- een financiële reserve opbouwen. Deze zal te zijner tijd bestemd zijn voor een nieuwe tweedehands auto of bus. Hoewel de stichting nu een bescheiden positieve exploitatie kent, is zij voor vervangings- of uitbreidingsinvesteringen van auto’s/bussen overigens nog steeds aangewezen op sponsors. De stichting is nu wel schuldenvrij. Alle leningen en voorschotten zijn afgelost, onder andere aan stichting Wijkteam Plaswijck. Het eigen vermogen bestaat geheel uit de boekwaarde van de drie bussen/auto. De liquiditeitspositie blijft een voortdurend aandachtspunt, zij het minder dan in de startjaren.

In dit verband willen wij Hogebrug Accountants uit Gouda zeer bedanken voor hun goede ondersteuning en goede advisering.

Gelukkig is het verloop onder de vrijwilligers zeer laag. Eind vorig jaar is er weer een feestelijke en informele bijeenkomst geweest voor alle vrijwilligers. Deze bijeenkomst was zeer geslaagd. Alle vrijwilligers kregen ook een attentie, mogelijk gemaakt door de vele fooien die zijn ontvangen. Inmiddels is er een grote groep van bijna vijftig vrijwilligers die zich inzet voor een mooie maatschappelijke voorziening voor medeburgers. Dit jaar zal er onder andere een nieuw ICT systeem met eigen app komen voor de organisatie én voor alle vrijwilligers. De vrijwilligers zijn zoals bij elke vrijwilligersorganisatie de kurk waar de hele organisatie op rust en het is daarom zaak dat zij met plezier en voldoening hun werk kunnen doen.

Bijzonder vorig jaar was de start van het ANWB AutoMaatje project. De gemeente Gouda besloot AutoMaatje onder te brengen bij VervoersPuntGouda, gezien haar ervaring met vrijwilligersvervoer. Gegeven het maatschappelijk belang heeft de gemeente hiervoor financiële ondersteuning gegeven. In zestig Nederlandse gemeenten is er nu een AutoMaatje project. Ook hierbij vervoeren vrijwilligers hun minder mobiele medebewoners, maar niet met auto van de stichting maar met hun eigen auto. Met de financiële ondersteuning van de gemeente is een planner / coördinator in dienst gekomen. Dit jaar zullen er dus meer vervoersmogelijkheden bijkomen.

Wij hopen dat onze vrijwilligersorganisatie ook dit jaar veel tevreden reizigers mag vervoeren en de samenleving een goede en betaalbare aanvullende vervoersvoorziening kan bieden.

NB Dit verslag is geschreven ten tijde van de maatregelen van de overheid tegen het corona virus. Er zijn momenteel begrijpelijk veel corona zorgen en maatregelen in de samenleving. Daaraan wordt uiteraard veel aandacht besteed. Op moment van schrijven is onbekend hoe lang deze maatregelen zullen voortduren.

Stichting VervoersPuntGouda

April 2020