Jaarverslag

 

Weer toename maatwerkvervoer in 2022 na coronaperiode

 

Veel ritten en veel reizigers

Na drie jaar van coronamaatregelen werden gaandeweg het verslagjaar 2022 de coronamaatregelen verminderd. Het aantal verzoeken en ritten nam daardoor vorig jaar weer toe. Uiteindelijk zijn in het verslagjaar ruim 6.000 ritten verzorgd. Dat waren overigens nog niet de aantallen van voor corona. Gemiddeld verzorgt VervoersPuntGouda gemiddeld 500 ritten per maand. Het aantal vervoerde personen vorig jaar was ruim 10.000. Dat is gemiddeld 900 reizigers per maand. Een deel van de ritten heeft betrekking op kwetsbare personen die wij vervoeren voor de (merendeels) kleinere zorg- en welzijnsinstellingen die geen eigen vervoer hebben. Het bereik is Gouda en omstreken.

 

Klanttevredenheid blijft hoog

De klanttevredenheid bleef op een enkel misverstand na onverminderd hoog. Onze dienstverlening blijft gericht op maatwerkvervoer, dus op tijdsafspraak en van-deur-tot-deur. Tegelijk en net zo belangrijk, wij bieden betaalbaar én vriendelijk vervoer. VervoersPuntGouda verzorgt immers het vervoer voor senioren en/of kwetsbare mensen. Ook zorg- en welzijnsinstellingen maken graag gebruik van onze diensten omdat wij op tijd komen, omdat er weinig verloop is bij de vrijwilligers en hun cliënten dus vaak vertrouwde gezichten zien én -vooral- omdat onze vrijwilligers/chauffeurs vriendelijk en geduldig zijn. Tekenend is dat vaste klanten vaak vragen waar ‘hun’ chauffeur is, als die enige tijd op vakantie is. Eerder al merkten we dat vooral de meer kwetsbare reizigers hechten aan vastigheid en bekende gezichten. Goed nieuws natuurlijk dat de stichting dit kan bieden.

 

Leuk en zinvol vrijwilligerswerk

Het aantal vrijwilligers is vanwege de coronaperiode wat afgenomen, maar er is weinig verloop. Ook een goed teken natuurlijk. Dat de vrijwilligers steeds meer ervaren worden is ook te merken aan het aantal schades en ongelukken. In de loop der jaren zijn die steeds meer afgenomen. Dat is ook goed nieuws voor de penningmeester. Omdat de vrijwilligers toch de kurk zijn waarop de stichting en de dienstverlening draait, is besloten om twee uitjes per jaar te organiseren. Dit was mede mogelijk door de vele fooien die we krijgen. Het gaat niet om grote bedragen, maar alles bij elkaar telt het wel op. Daarnaast zijn er door de stichting financiën hiervoor vrijgemaakt.Het waren ontspannen en leuke bijeenkomsten, waarbij alle vrijwilligers (dat zijn er veertig) met elkaar konden bijpraten. De eindejaarsquiz werd overtuigend gewonnen door Andries. Hij ging met een mooie fles wijn naar huis, beschikbaar gesteld door een tevreden gebruiker van VervoersPuntGouda.

 

Extern vertrouwenspersoon: geen meldingen

Sinds twee jaar is een externe vertrouwenspersoon verbonden aan de stichting. Vrijwilligers van VervoersPuntGouda en van AutoMaatje Gouda, zo ook klanten van de stichting, kunnen contact met haar opnemen indien sprake is geweest van ongewenst sociaal gedrag. Vorig jaar zijn er geen klachten of signalen ontvangen.

 

Dieselbusjes aan vervanging toe

Helaas minder positief waren de ontwikkelingen van beide busjes. VervoersPuntGouda heeft drie eigen voertuigen. Een kleine Caddy voor de stadsritten en korte ritjes (deze rijdt op het milieuvriendelijke CNG) en twee dieselbusjes voor de wat langere ritten. De technische staat van beide dieselbusjes nam vorig jaar steeds meer af. Vooral bus 1 had veel onderhoud nodig. Uiteindelijk is besloten om deze bus uit dienst te nemen en tijdelijk te gaan rijden met een huurbus.

 

Dank aan de sponsors

Vorig jaar was de stichting gelukkig al begonnen met fondsenwerving voor de vervanging van beide dieselbusjes. Gelukkig hebben de Rabobank Hollandse IJssel (alweer!) en het Oude Mannenhuijs een financiële bijdrage gegeven. Doelstelling is om te gaan rijden met nieuwe, elektrische personenbusjes. Dit is veel duurzamer dan dieselbusjes. Bovendien wil de gemeente Gouda op termijn dieselauto’s in het centrum gaan verbieden. De verwachting is dat de stichting begin dit jaar met twee nieuwe elektrische busjes zal gaan rijden, ter vervanging van de beide dieselbusjes.

 

AutoMaatje Gouda: gestage groei

In 2021 zijn ten tijde van de coronamaatregelen alleen de hoogst noodzakelijke sociaal en medische ritten gereden. Dat waren er 51, gemiddeld één per week. Na de coronaperiode kon dan vorig jaar -2022- dan eindelijk een echte start worden gemaakt met AutoMaatje Gouda. Er zijn vorig jaar 108 AutoMaatje ritten gereden. Dat zijn er gemiddeld twee per week. Het merendeel was met een bestemming buiten Gouda, met relatief veel ritten naar het medisch centrum in Rotterdam. Inmiddels in 2023 zijn er in de eerste drie maanden 59 AutoMaatje ritten gereden. Het gemiddelde ligt dus nu op ruim drie ritten per week. Te voorzien is dat het aantal ritten zal blijven stijgen. Knelpunt wordt het aantal vrijwilligers. Niet alle AutoMaatje vrijwilligers zijn immers altijd beschikbaar. Regelmatig moeten we helaas toch ritten afzeggen omdat er geen vrijwilligerscapaciteit is.

 

Vrijwilligerssessies AutoMaatje: positieve indrukken en redder-in-nood

In oktober hebben we met de vrijwilligers van AutoMaatje Gouda drie goede sessies gehad. Doel was om weer bij te praten, ervaringen uit te wisselen en om te horen welke wensen en suggesties de vrijwilligers hadden. Belangrijk is dat voor zover wij het terughoren vrijwel alle reizigers van AutoMaatje Gouda positief, tevreden en/of dankbaar zijn. De algemene indruk van de vrijwilligers -en ook van ons- is dat de AutoMaatje vrij goed de doelgroep bereikt, namelijk de senior en/of kwetsbare Gouwenaar die tijdelijk niet de beschikking heeft over passend maatwerkvervoer. De indruk bestaat verder bij de vrijwilligers en de planning dat AutoMaatje Gouda als een soort van ‘redder-in-nood’ fungeert, dus als niemand van familie, kennissen en buren kan rijden: dan worden wij ingeschakeld. Op zich natuurlijk ook mooi als we zo de maatschappelijke behoefte kunnen invullen en mensen kunnen helpen. Ook bleek dat alle vijftien vrijwilligers met tevredenheid hun vrijwilligerswerk doen.

 

Maar beschikbaarheid bij AutoMaatje Gouda nog niet altijd mogelijk

Bij AutoMaatje Gouda rijden vrijwilligers met hun eigen auto. Reizigers betalen voor een rit 0,35 cent per kilometer, rechtstreeks aan de chauffeur. Dit vervoersconcept van de ANWB is zeker een welkome aanvulling op ons vervoersaanbod in Gouda en omstreken. Het biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om voor specifieke ritten -zoals in het weekend en naar verre bestemmingen- gericht maatwerkvervoer in te zetten. Maar keerzijde is dat het matchen van vervoersvraag en vervoersaanbod dan niet altijd mogelijk is. Immers, bij AutoMaatje rijden vrijwilligers met hun eigen auto en bepalen zelf wanneer zij rijden. Dat is ook het uitgangspunt van de ANWB: alleen rijden als je dat zelf wilt. Begrijpelijk en terecht, maar niet altijd is dus vervoer hiermee mogelijk. Ons streven blijft om de maatschappelijke vervoersvraag en vervoersaanbod zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten.

 

Planning voor coördinatie ritten en vrijwilligers

Het aantal vrijwilligers bij de Planning & Coördinatie nam toe tot zes. De planners werken zowel voor de ritten van vervoerspuntgouda als voor de ritten van automaatje. Verzoeken voor vervoer komen bewust op hetzelfde centrale telefoonnummer binnen (0182 717 006). Vaak immers wordt als de ene vervoersdienst geen capaciteit of geen mogelijkheid heeft gekeken of de andere vervoersdienst een vervoersmogelijkheid heeft. Dat is voor een beller, veelal een senior, ook overzichtelijker. Sowieso houden we de bereikbaarheid via de telefoon en informatievoorziening bewust zo eenvoudig mogelijk. Verder verzorgt de Planning de afstemming met alle vrijwilligers, vooral over de roosters.

 

Maatwerkvervoer als maatschappelijke basisvoorziening

Afgelopen periode stonden er weer berichten in de media over de financiële zorgen bij veel huishoudens in Nederland en zelfs werd er gesproken over de toenemende ‘vervoersarmoede’. Ook zorg- en welzijnsinstellingen geven steeds meer signalen af over de kosten van het zorgvervoer. Met de 55 vrijwilligers van VervoersPuntGouda en AutoMaatje Gouda proberen wij zo veel als mogelijk betaalbaar maatwerkvervoer mogelijk te blijven maken.

Mede om deze reden is besloten om voor ritten van VervoersPuntGouda binnen Gouda nog steeds vast te houden aan het tarief van € 3 per persoon per rit. En dan nog hebben we te maken met situaties dat een retour (€ 6) op een dag voor iemand toch te veel geld is. Gezien de kostprijs van een rit zou een hogere prijs gerechtvaardigd zijn, echter onze maatschappelijke insteek maakt dat we voor met name relatief korte ritten naar de kapper of ziekenhuis en voor mantelzorgritten een lage prijs willen blijven vragen.

Vorig jaar werd ook steeds meer duidelijk welke maatschappelijke veranderingen er allemaal spelen. In de samenleving zijn veel collectieve voorzieningen niet meer vanzelfsprekend of hebben te maken met een veelheid aan problemen. Dat is ook het geval bij vervoer. De gemeente Gouda denkt bijvoorbeeld na over andere vormen van openbaar vervoer. Mogelijk dat ons concept van maatwerkvervoer hierin ook een rol kan gaan spelen. Hierover is overleg gaande met de gemeente Gouda. Ook intern wordt bewust hierover het gesprek gevoerd. De algemene conclusie is dat we zelf in de gaten moeten houden wat we wel maar ook wat we niet kunnen doen. Ieder ziet wel duidelijk de voordelen van het aanvullend vrijwilligersvervoer zoals VervoersPuntGouda en AutoMaatje dat bieden.

 

Financieel gemengd beeld

Financieel gezien draait de stichting voldoende goed, zij het dat de stichting nooit rijk zal worden. Wel kon opnieuw de fiscale herbestemmingsreserve verder worden opgebouwd. Deze houdt uiteraard verband met de afschrijvingen op de drie eigen voertuigen die de stichting heeft. In die zin heeft de stichting een eigen fiscale voorziening kunnen opbouwen om op gegeven moment vervangend vervoer te kunnen kopen. Maar tegelijk is de constatering dat deze voorziening nog onvoldoend is om één, laat staan twee nieuwe busjes te kopen. Bovendien heeft het onderhoud van bus 1 vorig jaar te veel beslag gelegd op deze reserve. Gelukkig zijn in overleg met de accountant andere opties gevonden. Vorig jaar resulteerde al met al toch een gering positief financieel saldo. Een belangrijke kostenpost vormde helaas de zeer hoge onderhoudskosten van bus 1. Zoals eerder vermeld is daardoor uiteindelijk deze bus uit dienst genomen. Vermeldenswaard is dat de interne kosten van de stichting (postzegels, telefoon, kamer van koophandel, accountantskosten) relatief laag zijn. De grootste kostenposten zijn de brandstofkosten én de verzekeringspremies. Beide kostenposten zijn vorig jaar zeer fors gestegen. De financiële cijfers worden nog verwerkt in de Jaarrekening 2022 die Hogebrug Accountants zal opstellen. Met het oog op een transparant financieel beleid en een adequate verantwoording laat stichting VervoersPuntGouda haar boekhouding  controleren door deze accountant. Hogebrug Accountants heeft ook toegang tot de bankrekening en kan alle transacties volgen en controleren. Bovendien verstrekt elk kwartaal het bestuur aan de accountant een overzicht van alle financiële transacties, met bonnen en facturen. Verder dient de stichting twee maal per jaar verantwoording af te leggen aan de gemeente Gouda. Al met al kan worden gesteld dat sprake is van een solide financieel beheer.

Gouda, maart 2023

M. Pohlkamp

 


Afwegingen in coronajaar 2021

Ook 2021 stond nog geheel in het teken van de corona maatregelen. Zowel reizigers, vrijwilligers als relaties hebben te maken gehad met verschillende preventie maatregelen. Achteraf is te constateren dat iedereen naar vermogen heeft meegewerkt om het voor elkaar zo veilig mogelijk te houden. Extra voorzorgsmaatregelen zoals mondkapjes dragen, de ramen tegen elkaar open houden voor de ventilatie, afstand houden, minder passagiers tegelijk vervoeren en meer hygiënemaatregelen, vrijwel zonder enige discussie had iedereen begrip voor de situatie.

Mede daardoor kon de dienstverlening -namelijk vriendelijk en betaalbaar vervoer op maat en op tijdsafspraak- zo veel mogelijk in stand blijven. VervoersPuntGouda verzorgt immers het vervoer voor mensen die geen eigen vervoer hebben en voor kwetsbare mensen die bijvoorbeeld naar de dagbesteding gaan. Het is belangrijk dat juist deze mensen in een coronajaar, als de contacten toch al beperkt zijn, de beschikking hebben over een maatschappelijke basisvoorziening als vervoer. Tegelijk wil de stichting uitdrukkelijk rekening houden met de gezondheid van de vrijwilligers. Zij zijn meestal op senior leeftijd en dus meer bezig met gezondheid en preventie. Er was alle begrip voor degenen die om wat voor reden dan ook tijdelijk niet wilden of konden rijden. Uiteindelijk kon dankzij de inzet van de -ook vorig jaar weer vele vrijwilligers- het gehele jaar het vervoer worden verzorgd. De stichting is haar vrijwilligers daarom zeer erkentelijk voor hun inzet juist in dit moeilijke jaar. Des te meer jammer was het dat het jaarlijkse vrijwilligersuitje niet kon doorgaan, omdat eind vorig jaar een nieuwe lockdown periode werd afgekondigd. Het spreekt voor zich, dat dit jaar dit uitje wordt ingehaald!

Zowel beide Mercedes busjes als de Volkswagen Caddy zijn in 2021 jaar het gehele jaar ingezet. Ondanks de corona beperkingen is vorig jaar toch nog 70.000 kilometer gereden, overigens wel minder dan in een ‘normaal’ jaar. Er zijn vorig jaar niettemin ca. 5.500 ritten gereden, waarbij er ruim 8.000 personen zijn vervoerd. Dat zijn lagere cijfers dan gemiddeld, zij het nog redelijke aantallen. De klanttevredenheid bleef op enkele misverstanden na onverminderd hoog. Een belangrijk punt, want om de goede service en vriendelijkheid staat VervoersPuntGouda al jaren bekend. Dat willen we graag zo houden.

Mede daardoor blijft sprake van een grote en blijvend stijgende vraag naar vervoer van VervoersPuntGouda. Steeds meer moeten we nee verkopen als mensen een rit willen reserveren, omdat er al ruim van te voren geen capaciteit meer is. Verder is juist in coronatijd gebleken dat sociale contacten voor veel senioren belangrijk zijn. Zo is er vraag naar bijvoorbeeld vervoer van bewoners uit de wijk naar de gezamenlijke maaltijd in het wijkcentrum, en uiteraard na afloop weer veilig naar huis. Dat willen we daarom gaan opzetten, maar dat kost extra vrijwilligersinzet die bovendien dan in avonduren zal zijn. Op zich is er bij de vrijwilligers voldoende animo om deze voorziening te starten, maar dit moet goed worden georganiseerd. Vanwege deze en andere ontwikkelingen is daarom met alle vrijwilligers gesproken over een extra, vierde auto. Uitbreiding betekent meer capaciteit, maar ook dat er een grote financiële investering nodig is. Daarvoor zal dan opnieuw een beroep moeten worden gedaan op externe sponsors. Dat is sowieso al nodig, want beide Mercedes busjes zijn aan vervanging toe. Dit jaar zal daarom de nadruk liggen op het werven van voldoende financiële middelen. Hopelijk kan ook de gemeente Gouda een extra bijdrage leveren voor deze maatschappelijke voorziening. De politiek zal uiteindelijk een afweging moeten maken tussen het maatschappelijk belang van een goede en betaalbare basisvoorziening als vervoer en de daarvoor benodigde financiële middelen.

Vanwege de grote drukte bij de planning en interne administratie is bovendien een extra vrijwilliger specifiek hiervoor ingezet. Belangrijk om in dit verband te vermelden is dat belangrijke besluiten altijd na consultatie van de vrijwilligers worden genomen. Het gaat dan om strategische zaken als de vervanging of uitbreiding van de vervoersmiddelen, de tarieven die worden gerekend en welke doelgroepen wij wel of niet willen bedienen. Het is bewust beleid om bij keuzes over richting en positie van de stichting te zorgen voor een breed gedragen draagvlak bij alle vrijwilligers en medewerkers. Belangrijk is tenslotte ook om te vermelden, dat VervoersPuntGouda bedoeld is als aanvullende vervoersvoorziening. Uitgangspunt zou dus niet moeten zijn dat een vrijwilligersorganisatie de problemen in de collectieve vervoerssector en/of de bezuinigingen gaat opvangen. Dat lijkt wellicht wat overtrokken gesteld, is ook niet zo direct bedoeld, maar is hier wel benoemd.

Vorig jaar kon dan eindelijk een echte start worden gemaakt met AutoMaatje Gouda. Bij dit nieuwe concept vervoeren vrijwilligers (dat zijn andere vrijwilligers dan degene die de busjes en auto’s van de stichting rijden) met hun eigen auto medebewoners uit Gouda. Het is een samenwerkingsverband tussen de ANWB, de gemeente Gouda en VervoersPuntGouda. De AutoMaatje vrijwilligers krijgen van de passagier een vergoeding van € 0,30 per kilometer. VervoersPuntGouda verzorgt de coördinatie, planning en administratie van deze ritten. In 2020 zou AutoMaatje in Gouda beginnen, maar er was toen sprake van een noodgedwongen stop vanwege de coronamaatregelen. Passagiers en vrijwilligers zitten in een kleine auto immers te dicht op elkaar. Pas gaandeweg 2021 zijn met de corona versoepelingen ook de ritten voor AutoMaatje Gouda weer voorzichtig opgestart. En dan dan alleen nog met de vrijwilligers die dat willen, verder alleen met extra beschermende maatregelen en bovendien alleen de medisch- en sociaal noodzakelijke ritten. Niettemin zijn vorig jaar er toch nog 55 ritten gereden. Dit jaar zijn er tot dusver 40 ritten gereden. Opvallend is dat het vooral ritten zijn naar buiten Gouda en terug, zo’n 80%. De AutoMaatje ritten passen verder precies in de beoogde opzet en bij de beoogde doelgroep. Het gaat dan om ziekenhuisbezoek in Rotterdam en belangrijk familiebezoek in Woerden. Onze indruk is dat er geen oneigenlijk gebruik van dit nieuwe vervoersconcept wordt gemaakt.

AutoMaatje kent nu 18 vrijwilligers en 51 ‘deelnemers’, dat zijn Gouwenaren die gebruik willen maken van AutoMaatje. Duidelijk is dat er behoefte is aan deze vorm van maatwerkvervoer, zij dat de groei vanwege de corona is achtergebleven. Voor zover wij het horen komt dat grotendeels omdat tijdens de coronamaatregelen de kinderen en familieleden hun (schoon)ouders hebben vervoerd. Er was vorig jaar daardoor meer vrijwilligerscapaciteit dan aanvragen van ritten. Maar de verwachting is dat nu de corona maatregelen zijn verminderd dit jaar het aantal AutoMaatje ritten verder zal toenemen. Daarbij komt dat wij dit jaar meer bekendheid aan dit nieuwe vervoersconcept zullen geven en ook iemand van de organisatie hiervoor hebben vrijgemaakt. Zo kan er meer contact komen met de al bestaande deelnemers, zo ook met de (nieuwe) vrijwilligers om een goed beeld te krijgen van de wensen en verwachtingen van ieder. Belangrijk is dat vraag en aanbod van een maatschappelijke vervoersvoorziening zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd.

Ook vorig jaar resulteerde een gering positief financieel saldo. Echt rijk zal de stichting nooit worden, dat is overigens ook niet de bedoeling. Wel kon de stichting voor het eerst in haar zesjarig bestaan een grotere toename van de post bestemmingsreserve ‘vervanging vervoersmiddelen’ realiseren. Deze (fiscale) reserve is hard nodig om de beide Mercedes busjes te vervangen, of in ieder geval één busje. De technische staat van de Caddy is gelukkig nog goed. Vermeldenswaard is dat de interne kosten van de stichting (postzegels, telefoon, kamer van koophandel, accountantskosten) slechts 14% bedragen. Daartegen bedragen de operationele kosten 79%. Dat zijn voornamelijk de brandstofkosten, maar ook de verzekeringspremies nemen steeds meer toe. Wat vorig jaar ook meespeelde was dat er regelmatig een personenbusje is gehuurd. Reden was dat vervoer met de Caddy dan niet mogelijk was, gezien de beperkingen vanwege de coronamaatregelen. Regel was namelijk in coronatijd dat er maximaal maar één persoon met de Caddy vervoerd werd. Ook dit betekende relatief veel extra kosten. Die keuze is niettemin bewust gemaakt, want zo kon het vervoer van vooral de kwetsbare doelgroep op voldoende niveau blijven én -ook belangrijk- voor de vrijwilligers heeft het rijden in een busje in plaats van met de Caddy de voorkeur omdat de afstand tussen reiziger(s) en chauffeur/vrijwilliger dan groter is. Dit betekent minder gezondheidsrisico’s voor iedereen. Belangrijkste en grootste kostenpost vorig jaar was echter het onderhoud en de reparaties aan beide Mercedes busjes. Deze zijn inmiddels duidelijk te oud en moeten vervangen worden. Zoals gezegd zal het vinden van sponsors en voldoende financiële middelen voor deze vervanging speerpunt zijn van dit jaar. De Technische Commissie is inmiddels begonnen met de inventarisatie van mogelijke merken en typen.

De financiële cijfers worden nog verwerkt in de Jaarrekening 2021 die Hogebrug Accountants zal opstellen. Met het oog op een transparant financieel beleid en een adequate verantwoording laat stichting VervoersPuntGouda haar boekhouding en gehele financiële huishouding controleren door deze accountant. Hogebrug Accountants heeft ook toegang tot de bankrekening en kan alle transacties volgen en controleren. Bovendien verstrekt elk kwartaal het bestuur aan de accountant een overzicht van alle financiële transacties, met bonnen en facturen. Verder dient de stichting twee maal per jaar verantwoording af te leggen aan de gemeente Gouda. Al met al kan worden gesteld dat sprake is van een solide financieel beheer.

Gouda, april 2022

M. Pohlkamp

 


Jaarverslag 2020: in corona jaar zo veel mogelijk vervoer verzorgd

Stichting VervoersPuntGouda is een vrijwilligersorganisatie, bestaande uit vijfenveertig vrijwilligers, die zich inzetten voor goed, vriendelijk en betaalbaar maatvervoer voor senior Gouwenaren. De stichting kent geen winstoogmerk, het bestuur vervult haar taken zonder enige vergoeding.

Dit verslag bevat een korte samenvatting van de (financiële) ontwikkelingen van de stichting in 2020. De cijfers zijn gebaseerd op de jaarrekening 2020 van Hogebrug Accountants. Met het oog op een transparant financieel beleid en een adequate verantwoording laat stichting VervoersPuntGouda haar boekhouding en gehele financiële huishouding controleren door deze accountant. Hogebrug Accountants heeft ook toegang tot de bankrekening en kan alle transacties volgen en controleren. Elk kwartaal moet het bestuur aan de accountant een overzicht verstrekken van alle financiële transacties, met bonnen en facturen.

Uiteraard stond het verslagjaar 2020 geheel in het teken van de corona maatregelen. Er zijn hierdoor veel minder ritten gereden dan het jaar ervoor. In de maand april is er helemaal geen vervoer verzorgd. De twee busjes zijn vorig jaar grotendeels blijven rijden, zij het beperkt. De Caddy is vorig jaar vrijwel geheel buiten dienst gebleven: de afstand tussen passagier en chauffeur was daar nu eenmaal te klein.

Desondanks is in totaal 65.000 kilometer gereden. Dat is tweederde van het ‘normale’ jaar daarvoor. Onder andere zijn de stichting en haar vrijwilligers het vervoer van kwetsbare mensen naar de dagbesteding en zorgboerderijen blijven verzorgen. Het aantal ritten was vorig jaar ruim 5.000. Dat is bijna de helft minder dan het jaar ervoor. Het daarbij aantal vervoerde personen bedroeg 7.400. Ook dat is bijna de helft minder dan het jaar ervoor. Al met al zijn in het coronajaar 2020 gemiddeld ruim 500 personen per maand vervoerd. In 2019 was dat gemiddeld 1000 personen per maand. Per saldo kan worden gesproken van een moeilijk jaar, voor de samenleving als geheel en voor veel mensen zelf. Toch is zo veel als mogelijk het doelgroepvervoer voor de oudere en/of kwetsbare passagiers gehandhaafd.

Financieel gezien was 2020 ook een moeilijk jaar. Er waren veel minder inkomsten. De grootste kosten betroffen als altijd de brandstofkosten, de verzekeringen en het onderhoud / reparaties. Niettemin is vorig jaar kostendekkend gereden.

Daarbij speelt mee, dat er opvallend weinig schades zijn. Reden is vooral dat er een grote groep van ervaren vrijwilligers is, die inmiddels veel rijervaring heeft. Wel blijft een zorgpunt dat de twee mercedes busjes steeds meer onderhoud en reparaties vragen. Beide busjes hebben inmiddels meer dan vierhonderdduizend kilometer gereden. Vervanging met moderne auto’s en/of busjes staat dan ook hoog geprioriteerd.

Opvallend blijft ook het grote bedrag aan ontvangen fooien. We horen dat vaak, vriendelijke en beleefde chauffeurs bij jullie. Dat zou toch vanzelfsprekend moeten zijn ….

Belangrijk in het verslagjaar was de officiële start van AutoMaatje Gouda. Dit vervoersconcept van de ANWB is eveneens gericht op het vervoer van oudere medeburgers. Verschil is dat bij AutoMaatje de vrijwilligers met hun eigen auto rijden. Passagiers betalen voor hun rit ook direct aan de vrijwilliger zelf (€ 0,30 per kilometer). Eind 2019 waren al de voorbereidingen gestart voor AutoMaatje Gouda. Het gaat dan om introductiebijeenkomsten, communicatie, planningsprogramma, handboek maken, vrijwilligers werven, enz., enz. Eind 2019 en begin 2020 zijn een tiental proefritten gereden. Toen we begin 2020 officieel wilden beginnen (de wethouder was al uitgenodigd voor de eerste rit), kwamen de corona maatregelen. Met AutoMaatje Gouda is toen gestopt. Dat had in de eerste plaats te maken met de ANWB-protocollen, die de gezondheidsrisico’s te groot vonden. In de tweede plaats is onze doelgroep de senior Gouwenaar, en dat was bij corona de meest kwetsbare doelgroep. Er kwamen daardoor vrijwel geen aanvragen meer binnen. Veel medisch en sociaal noodzakelijke ritten zijn toen door familieleden gereden. Een derde reden was dat veel vrijwilligers ook de senior leeftijd hebben, en dus ook zeer terughoudend waren om te rijden. De afstand tussen passagier en chauffeur is in een kleine auto nu eenmaal te klein. Pas begin 2021 zijn met de corona versoepelingen ook de ritten voor AutoMaatje Gouda weer voorzichtig opgestart. En dan dan alleen nog met de vrijwilligers die dat willen, met extra beschermende maatregelen en vooral de medisch- en sociaal noodzakelijke ritten. Per saldo zijn er in 2020 geen ‘officiële’ ritten gereden met AutoMaatje.

Een voordeel van de relatieve corona rust was dat enkele nieuwe en structurele organisatiezaken goed zijn geregeld. Vooral is veel tijd besteed aan de ICT. Zo is een nieuw O365 netwerk geïnstalleerd en is een app voor de vrijwilligers gemaakt. Ook is voor alle vrijwilligers een VOG aangevraagd, met gebruikmaking van de gratis VOG regeling. Verder is de administratieve organisatie bijgewerkt. Belangrijk is eveneens dat een nieuwe KPN telefoon centrale in gebruik is genomen.

De financiële situatie van de stichting is ondanks het lastige jaar 2020 goed te noemen. De stichting is nu schuldenvrij. Alle opstartleningen zoals verstrekt door stichting Wijkteam Plaswijck zijn nu geheel afgelost. Op de drie voertuigen wordt afgeschreven, waarbij tegelijk wordt gereserveerd voor als de busjes en de caddy vervangen moeten worden via een ‘bestemmingsvoorziening voertuigen’. Het blijft overigens nog steeds nodig dat externe sponsors een financiële bijdrage geven, mocht een vervangend of nieuw voertuig worden aangekocht. Het financieel vermogen van de stichting is bescheiden, maar wel gezond te noemen.

De stichting heeft één werknemer in dienst. Deze coördinator is mogelijk gemaakt door een financiële ondersteuning van de gemeente Gouda. De gemeente wil hiermee het belang onderstrepen van goed en betaalbaar vervoer, als maatschappelijke basisvoorziening. De stichting dient elk half jaar verantwoording af te leggen aan de gemeente Gouda over de besteding van deze ontvangen gelden.

Het verslagjaar 2020 was het vijfde jaar alweer dat VervoersPuntGouda actief is. De stichting is zeer gelukkig met haar grote en vaste kern van goede, ervaren, vriendelijke en betrokken vrijwilligers.

Stichting VervoersPuntGouda

Juli 2021

 

 


VervoersPuntGouda in 2019: met vijftig vrijwilligers vervoer op maat verzorgd voor dertienduizend reizigers

Vorig jaar heeft stichting VervoersPuntGouda een druk maar goed jaar gekend. Er zijn zeer veel mensen vervoerd die vrijwel allemaal meer dan tevreden waren over het maatwerkvervoer.

In totaal zijn er met twee Mercedes busjes en één Volkswagen Caddy in totaal 9.054 ritten gereden. Dat zijn gemiddeld 750 ritten per maand. Daarbij zijn er in totaal 12.868 personen vervoerd. Dat is gemiddeld meer dan 1.000 personen per maand. Hierdoor was er opnieuw sprake van een forse stijging van het vervoer.

In totaal is vorig jaar 106.000 kilometer gereden. Ook was er een toename van het vervoer van minder mobiele cliënten van zorg- en welzijnsinstellingen. De tevredenheid van klanten blijft hoog. Belangrijk was vooral dat het aantal klachten over het gehele jaar gelukkig beperkt bleef tot vijf, wat gezien het totaal aantal ritten miniem is. Gelukkig dus blijft VervoersPuntGouda voorzien in een maatschappelijke behoefte, een positief signaal natuurlijk. Nadeel van de sterke groei is echter, dat we steeds vaker tegen de grenzen van onze capaciteit aanlopen. We doen ons best om vooral de vaste klanten toch zo veel mogelijk van dienst te zijn.

Belangrijk was, is en blijft het concept namelijk 1) vriendelijk zijn, 2) op tijd komen, 3) ritten reserveren op tijdsafspraak, 4) betaalbare tarieven en 5) rijden van-deur-tot-deur dus zonder omwegen en zonder eerst nog andere mensen op te halen. Dit spreekt vooral de senioren doelgroep duidelijk aan.

Deskundigen wijzen er al enige tijd op, dat dit type maatwerkvervoer de toekomst heeft en dat vaste lijnen met vaste tijden en vaste haltes gaandeweg minder zullen voorkomen, zeker buiten de spits.

Het jaar 2019 was het vierde jaar dat VervoersPuntGouda actief was. Het vervoer is bedoeld voor iedereen die (tijdelijk) niet de beschikking heeft over eigen vervoer. Wij rijden ook de relatief korte ritten, zoals naar het Groene Hart Ziekenhuis, de huisarts, de kapper, om boodschappen te doen en voor bijvoorbeeld bezoek. VervoersPuntGouda verzorgt het maatwerkvervoer inmiddels naar en van de omliggende gemeenten, hoewel het merendeel van de ritten binnen de gemeentegrenzen van Gouda plaatsvindt.

De stichting rijdt nu met drie eigen busjes / auto’s. Positief was het effect van de vervanging van de twee oude bussen door nieuwere en betere (tweedehands) Mercedes bussen. Ook de aankoop van een extra auto, een Volkswagen Caddy, heeft duidelijk bijgedragen aan de service: deze auto is populair bij zowel klanten als vrijwilligers. Bijkomend voordeel was ook dat de onderhouds- en reparatiekosten relatief veel lager uitkwamen. Daardoor kon de stichting -eindelijk- een financiële reserve opbouwen. Deze zal te zijner tijd bestemd zijn voor een nieuwe tweedehands auto of bus. Hoewel de stichting nu een bescheiden positieve exploitatie kent, is zij voor vervangings- of uitbreidingsinvesteringen van auto’s/bussen overigens nog steeds aangewezen op sponsors. De stichting is nu wel schuldenvrij. Alle leningen en voorschotten zijn afgelost, onder andere aan stichting Wijkteam Plaswijck. Het eigen vermogen bestaat geheel uit de boekwaarde van de drie bussen/auto. De liquiditeitspositie blijft een voortdurend aandachtspunt, zij het minder dan in de startjaren.

In dit verband willen wij Hogebrug Accountants uit Gouda zeer bedanken voor hun goede ondersteuning en goede advisering.

Gelukkig is het verloop onder de vrijwilligers zeer laag. Eind vorig jaar is er weer een feestelijke en informele bijeenkomst geweest voor alle vrijwilligers. Deze bijeenkomst was zeer geslaagd. Alle vrijwilligers kregen ook een attentie, mogelijk gemaakt door de vele fooien die zijn ontvangen. Inmiddels is er een grote groep van bijna vijftig vrijwilligers die zich inzet voor een mooie maatschappelijke voorziening voor medeburgers. Dit jaar zal er onder andere een nieuw ICT systeem met eigen app komen voor de organisatie én voor alle vrijwilligers. De vrijwilligers zijn zoals bij elke vrijwilligersorganisatie de kurk waar de hele organisatie op rust en het is daarom zaak dat zij met plezier en voldoening hun werk kunnen doen.

Bijzonder vorig jaar was de start van het ANWB AutoMaatje project. De gemeente Gouda besloot AutoMaatje onder te brengen bij VervoersPuntGouda, gezien haar ervaring met vrijwilligersvervoer. Gegeven het maatschappelijk belang heeft de gemeente hiervoor financiële ondersteuning gegeven. In zestig Nederlandse gemeenten is er nu een AutoMaatje project. Ook hierbij vervoeren vrijwilligers hun minder mobiele medebewoners, maar niet met auto van de stichting maar met hun eigen auto. Met de financiële ondersteuning van de gemeente is een planner / coördinator in dienst gekomen. Dit jaar zullen er dus meer vervoersmogelijkheden bijkomen.

Wij hopen dat onze vrijwilligersorganisatie ook dit jaar veel tevreden reizigers mag vervoeren en de samenleving een goede en betaalbare aanvullende vervoersvoorziening kan bieden.

NB Dit verslag is geschreven ten tijde van de maatregelen van de overheid tegen het corona virus. Er zijn momenteel begrijpelijk veel corona zorgen en maatregelen in de samenleving. Daaraan wordt uiteraard veel aandacht besteed. Op moment van schrijven is onbekend hoe lang deze maatregelen zullen voortduren.

Stichting VervoersPuntGouda

April 2020