Jaarverslag

Jaarverslag 2020: in corona jaar zo veel mogelijk vervoer verzorgd

Stichting VervoersPuntGouda is een vrijwilligersorganisatie, bestaande uit vijfenveertig vrijwilligers, die zich inzetten voor goed, vriendelijk en betaalbaar maatvervoer voor senior Gouwenaren. De stichting kent geen winstoogmerk, het bestuur vervult haar taken zonder enige vergoeding.

Dit verslag bevat een korte samenvatting van de (financiële) ontwikkelingen van de stichting in 2020. De cijfers zijn gebaseerd op de jaarrekening 2020 van Hogebrug Accountants. Met het oog op een transparant financieel beleid en een adequate verantwoording laat stichting VervoersPuntGouda haar boekhouding en gehele financiële huishouding controleren door deze accountant. Hogebrug Accountants heeft ook toegang tot de bankrekening en kan alle transacties volgen en controleren. Elk kwartaal moet het bestuur aan de accountant een overzicht verstrekken van alle financiële transacties, met bonnen en facturen.

Uiteraard stond het verslagjaar 2020 geheel in het teken van de corona maatregelen. Er zijn hierdoor veel minder ritten gereden dan het jaar ervoor. In de maand april is er helemaal geen vervoer verzorgd. De twee busjes zijn vorig jaar grotendeels blijven rijden, zij het beperkt. De Caddy is vorig jaar vrijwel geheel buiten dienst gebleven: de afstand tussen passagier en chauffeur was daar nu eenmaal te klein.

Desondanks is in totaal 65.000 kilometer gereden. Dat is tweederde van het ‘normale’ jaar daarvoor. Onder andere zijn de stichting en haar vrijwilligers het vervoer van kwetsbare mensen naar de dagbesteding en zorgboerderijen blijven verzorgen. Het aantal ritten was vorig jaar ruim 5.000. Dat is bijna de helft minder dan het jaar ervoor. Het daarbij aantal vervoerde personen bedroeg 7.400. Ook dat is bijna de helft minder dan het jaar ervoor. Al met al zijn in het coronajaar 2020 gemiddeld ruim 500 personen per maand vervoerd. In 2019 was dat gemiddeld 1000 personen per maand. Per saldo kan worden gesproken van een moeilijk jaar, voor de samenleving als geheel en voor veel mensen zelf. Toch is zo veel als mogelijk het doelgroepvervoer voor de oudere en/of kwetsbare passagiers gehandhaafd.

Financieel gezien was 2020 ook een moeilijk jaar. Er waren veel minder inkomsten. De grootste kosten betroffen als altijd de brandstofkosten, de verzekeringen en het onderhoud / reparaties. Niettemin is vorig jaar kostendekkend gereden.

Daarbij speelt mee, dat er opvallend weinig schades zijn. Reden is vooral dat er een grote groep van ervaren vrijwilligers is, die inmiddels veel rijervaring heeft. Wel blijft een zorgpunt dat de twee mercedes busjes steeds meer onderhoud en reparaties vragen. Beide busjes hebben inmiddels meer dan vierhonderdduizend kilometer gereden. Vervanging met moderne auto’s en/of busjes staat dan ook hoog geprioriteerd.

Opvallend blijft ook het grote bedrag aan ontvangen fooien. We horen dat vaak, vriendelijke en beleefde chauffeurs bij jullie. Dat zou toch vanzelfsprekend moeten zijn ….

Belangrijk in het verslagjaar was de officiële start van AutoMaatje Gouda. Dit vervoersconcept van de ANWB is eveneens gericht op het vervoer van oudere medeburgers. Verschil is dat bij AutoMaatje de vrijwilligers met hun eigen auto rijden. Passagiers betalen voor hun rit ook direct aan de vrijwilliger zelf (€ 0,30 per kilometer). Eind 2019 waren al de voorbereidingen gestart voor AutoMaatje Gouda. Het gaat dan om introductiebijeenkomsten, communicatie, planningsprogramma, handboek maken, vrijwilligers werven, enz., enz. Eind 2019 en begin 2020 zijn een tiental proefritten gereden. Toen we begin 2020 officieel wilden beginnen (de wethouder was al uitgenodigd voor de eerste rit), kwamen de corona maatregelen. Met AutoMaatje Gouda is toen gestopt. Dat had in de eerste plaats te maken met de ANWB-protocollen, die de gezondheidsrisico’s te groot vonden. In de tweede plaats is onze doelgroep de senior Gouwenaar, en dat was bij corona de meest kwetsbare doelgroep. Er kwamen daardoor vrijwel geen aanvragen meer binnen. Veel medisch en sociaal noodzakelijke ritten zijn toen door familieleden gereden. Een derde reden was dat veel vrijwilligers ook de senior leeftijd hebben, en dus ook zeer terughoudend waren om te rijden. De afstand tussen passagier en chauffeur is in een kleine auto nu eenmaal te klein. Pas begin 2021 zijn met de corona versoepelingen ook de ritten voor AutoMaatje Gouda weer voorzichtig opgestart. En dan dan alleen nog met de vrijwilligers die dat willen, met extra beschermende maatregelen en vooral de medisch- en sociaal noodzakelijke ritten. Per saldo zijn er in 2020 geen ‘officiële’ ritten gereden met AutoMaatje.

Een voordeel van de relatieve corona rust was dat enkele nieuwe en structurele organisatiezaken goed zijn geregeld. Vooral is veel tijd besteed aan de ICT. Zo is een nieuw O365 netwerk geïnstalleerd en is een app voor de vrijwilligers gemaakt. Ook is voor alle vrijwilligers een VOG aangevraagd, met gebruikmaking van de gratis VOG regeling. Verder is de administratieve organisatie bijgewerkt. Belangrijk is eveneens dat een nieuwe KPN telefoon centrale in gebruik is genomen.

De financiële situatie van de stichting is ondanks het lastige jaar 2020 goed te noemen. De stichting is nu schuldenvrij. Alle opstartleningen zoals verstrekt door stichting Wijkteam Plaswijck zijn nu geheel afgelost. Op de drie voertuigen wordt afgeschreven, waarbij tegelijk wordt gereserveerd voor als de busjes en de caddy vervangen moeten worden via een ‘bestemmingsvoorziening voertuigen’. Het blijft overigens nog steeds nodig dat externe sponsors een financiële bijdrage geven, mocht een vervangend of nieuw voertuig worden aangekocht. Het financieel vermogen van de stichting is bescheiden, maar wel gezond te noemen.

De stichting heeft één werknemer in dienst. Deze coördinator is mogelijk gemaakt door een financiële ondersteuning van de gemeente Gouda. De gemeente wil hiermee het belang onderstrepen van goed en betaalbaar vervoer, als maatschappelijke basisvoorziening. De stichting dient elk half jaar verantwoording af te leggen aan de gemeente Gouda over de besteding van deze ontvangen gelden.

Het verslagjaar 2020 was het vijfde jaar alweer dat VervoersPuntGouda actief is. De stichting is zeer gelukkig met haar grote en vaste kern van goede, ervaren, vriendelijke en betrokken vrijwilligers.

Stichting VervoersPuntGouda

Juli 2021

 

 


VervoersPuntGouda in 2019: met vijftig vrijwilligers vervoer op maat verzorgd voor dertienduizend reizigers

Vorig jaar heeft stichting VervoersPuntGouda een druk maar goed jaar gekend. Er zijn zeer veel mensen vervoerd die vrijwel allemaal meer dan tevreden waren over het maatwerkvervoer.

In totaal zijn er met twee Mercedes busjes en één Volkswagen Caddy in totaal 9.054 ritten gereden. Dat zijn gemiddeld 750 ritten per maand. Daarbij zijn er in totaal 12.868 personen vervoerd. Dat is gemiddeld meer dan 1.000 personen per maand. Hierdoor was er opnieuw sprake van een forse stijging van het vervoer.

In totaal is vorig jaar 106.000 kilometer gereden. Ook was er een toename van het vervoer van minder mobiele cliënten van zorg- en welzijnsinstellingen. De tevredenheid van klanten blijft hoog. Belangrijk was vooral dat het aantal klachten over het gehele jaar gelukkig beperkt bleef tot vijf, wat gezien het totaal aantal ritten miniem is. Gelukkig dus blijft VervoersPuntGouda voorzien in een maatschappelijke behoefte, een positief signaal natuurlijk. Nadeel van de sterke groei is echter, dat we steeds vaker tegen de grenzen van onze capaciteit aanlopen. We doen ons best om vooral de vaste klanten toch zo veel mogelijk van dienst te zijn.

Belangrijk was, is en blijft het concept namelijk 1) vriendelijk zijn, 2) op tijd komen, 3) ritten reserveren op tijdsafspraak, 4) betaalbare tarieven en 5) rijden van-deur-tot-deur dus zonder omwegen en zonder eerst nog andere mensen op te halen. Dit spreekt vooral de senioren doelgroep duidelijk aan.

Deskundigen wijzen er al enige tijd op, dat dit type maatwerkvervoer de toekomst heeft en dat vaste lijnen met vaste tijden en vaste haltes gaandeweg minder zullen voorkomen, zeker buiten de spits.

Het jaar 2019 was het vierde jaar dat VervoersPuntGouda actief was. Het vervoer is bedoeld voor iedereen die (tijdelijk) niet de beschikking heeft over eigen vervoer. Wij rijden ook de relatief korte ritten, zoals naar het Groene Hart Ziekenhuis, de huisarts, de kapper, om boodschappen te doen en voor bijvoorbeeld bezoek. VervoersPuntGouda verzorgt het maatwerkvervoer inmiddels naar en van de omliggende gemeenten, hoewel het merendeel van de ritten binnen de gemeentegrenzen van Gouda plaatsvindt.

De stichting rijdt nu met drie eigen busjes / auto’s. Positief was het effect van de vervanging van de twee oude bussen door nieuwere en betere (tweedehands) Mercedes bussen. Ook de aankoop van een extra auto, een Volkswagen Caddy, heeft duidelijk bijgedragen aan de service: deze auto is populair bij zowel klanten als vrijwilligers. Bijkomend voordeel was ook dat de onderhouds- en reparatiekosten relatief veel lager uitkwamen. Daardoor kon de stichting -eindelijk- een financiële reserve opbouwen. Deze zal te zijner tijd bestemd zijn voor een nieuwe tweedehands auto of bus. Hoewel de stichting nu een bescheiden positieve exploitatie kent, is zij voor vervangings- of uitbreidingsinvesteringen van auto’s/bussen overigens nog steeds aangewezen op sponsors. De stichting is nu wel schuldenvrij. Alle leningen en voorschotten zijn afgelost, onder andere aan stichting Wijkteam Plaswijck. Het eigen vermogen bestaat geheel uit de boekwaarde van de drie bussen/auto. De liquiditeitspositie blijft een voortdurend aandachtspunt, zij het minder dan in de startjaren.

In dit verband willen wij Hogebrug Accountants uit Gouda zeer bedanken voor hun goede ondersteuning en goede advisering.

Gelukkig is het verloop onder de vrijwilligers zeer laag. Eind vorig jaar is er weer een feestelijke en informele bijeenkomst geweest voor alle vrijwilligers. Deze bijeenkomst was zeer geslaagd. Alle vrijwilligers kregen ook een attentie, mogelijk gemaakt door de vele fooien die zijn ontvangen. Inmiddels is er een grote groep van bijna vijftig vrijwilligers die zich inzet voor een mooie maatschappelijke voorziening voor medeburgers. Dit jaar zal er onder andere een nieuw ICT systeem met eigen app komen voor de organisatie én voor alle vrijwilligers. De vrijwilligers zijn zoals bij elke vrijwilligersorganisatie de kurk waar de hele organisatie op rust en het is daarom zaak dat zij met plezier en voldoening hun werk kunnen doen.

Bijzonder vorig jaar was de start van het ANWB AutoMaatje project. De gemeente Gouda besloot AutoMaatje onder te brengen bij VervoersPuntGouda, gezien haar ervaring met vrijwilligersvervoer. Gegeven het maatschappelijk belang heeft de gemeente hiervoor financiële ondersteuning gegeven. In zestig Nederlandse gemeenten is er nu een AutoMaatje project. Ook hierbij vervoeren vrijwilligers hun minder mobiele medebewoners, maar niet met auto van de stichting maar met hun eigen auto. Met de financiële ondersteuning van de gemeente is een planner / coördinator in dienst gekomen. Dit jaar zullen er dus meer vervoersmogelijkheden bijkomen.

Wij hopen dat onze vrijwilligersorganisatie ook dit jaar veel tevreden reizigers mag vervoeren en de samenleving een goede en betaalbare aanvullende vervoersvoorziening kan bieden.

NB Dit verslag is geschreven ten tijde van de maatregelen van de overheid tegen het corona virus. Er zijn momenteel begrijpelijk veel corona zorgen en maatregelen in de samenleving. Daaraan wordt uiteraard veel aandacht besteed. Op moment van schrijven is onbekend hoe lang deze maatregelen zullen voortduren.

Stichting VervoersPuntGouda

April 2020